۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

در حاشیه اعتراضات امروز بند زنان اوین: و زنان سرزمین من ...


 مبارزه مبارزه است و مبارز، مبارز. هر چه محدودت کنند و هر قدر که تهدید، باز هم اگر جوهر ایستادن داشته باشی‌ و اراده ماندن و شرف سر خم نکردن، خواهی‌ ایستاد، اعتراضت را نمیتوانند خفه کنندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر