۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

دیشب بزرگی‌ خدا را فریاد زدیم، امروز بزرگی‌ خودمان را نشان خواهیم داد. پیش به سوی‌ ۲۲ خردادی دیگر


شرح و تفصیل و توضیح ندارد. امروز روز ماست. ۲۲ خرداد، روزی که به خیابان‌ها میائیم که نشان دهیم هستیم، که نشان دهیم که ملت کوفه نیستیم، که ملت روز کودتای مصدق نیستیم. رهبران مان تنها نخواهند ماند

۱ نظر: