۱۳۸۸ مهر ۲۵, شنبه

حجاریان را محکوم کردید، این هم بگذرد و روزی رسد که شما مانید و ما و عدالتسعید حجاریان به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد، سعید حجاریان از پیشگامان جریان نو اندیشی‌ در این کشور، رئیس شورای شهر اول تهران، مشاور عالی‌ رئیس جمهور سابق ایران، جانباز اصلاحات به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد. هنوز دلم می‌خواد این عبارت را تکرار کنم چون هنوز برایم قابل هضم نیست. روزی یکی‌ از دوستان نوشت که از نیم مرده این مرد بر صندلی‌ چرخدار هم میترسند که کاش مینوشت که این کوتاه قامتان اصولا وجود چنین مردی را بر نمیتابند. این هم بگذارد، این هم بگذارد و روزی رسد که شما مانید و ما، شما مانید و ما و عدالت صرف و آنگاه خواهیم پرسید، از خدایتان، از شرفتان، از آن چیزی که به نام انسانیت خود را صاحب آن میدانید و کفتار را به عنوان حیوان فاقد. نمیدانم که آگاهید که به کجا میروید و در چه مسیری گام میزنید؟ لحظه لحظه بیشتر در عمق سیاهی این منجلاب فرو میروید و بیشتر و بیشتر از ساحل نجات دور میشوید؟ سعید حجاریان تنها یک فرد نیست، نمدی از اندیشه این ملت است، سمبول است از مبارزه این نسل در راه آنچه که آزادی مینامد، به ۵ سال زندان محکومش کردید؟ بعد آن چه می‌کنید؟ دوباره به ۵ سال بعد؟ کرید، کورید، نمیبینید و نمیشنوید. ناا توان از درک این حقیقت عریان اید که جواب نمیدهد، شاید اندکی‌ بیشتر بر دوام آن بیافزید ولی‌ آگاهید از آنچه که بعد از آن بر شما خواهیم آورد، چنان زنجیری بر پهایتان استوار کنیم که غیر از نظاره کاری نتوانید بکنید و آنگاه خواهیم پرسید از خدایتان،....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر