۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

طنین الله اکبر امشب نشان فردای روشن این مملکت و ملت استامشب دوباره شب شکافته شد، به تیر "الله اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور"، به سفیر "یا حسین میرحسین" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، به امید شکافته شده، به اعتقاد، به پایبندی به آرمان.
مهم نیست که فردا این در باز شود و این حصر و دیوار‌ها بریزد یا دیرتر، مهم نیست که فردا دیکتاتور شهر ما بساط دیکتاتوری‌اش را از کوی ما جمع کند یا کمی‌ بعد تر، مهم آن است که بعد از دو سال، بعد از این همه بی‌ شرفی ها، کشتن ها، شکنجه کردن ها، زجر‌ها باز هم گفتیم که هستیم، باز هم به بزرگی‌ خدا قسم خوردیم که هستیم، بر همان آرمان ها، همان شعار ها، همان منش، همان روش

۱ نظر: